Zoek op onze website

Algemene voorwaarden

 

Art. 1- Toepassingsgebied
De hierna volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht of bestelling van de klant met uitsluiting van eventuele aan- en verkoopsvoorwaarden van de klant.
 
Art. 2 - Verkoop van nieuwe Toyota voertuigen
De verkoop van nieuwe TOYOTA voertuigen wordt uitsluitend beheerst door de algemene verkoopsvoorwaarden die zijn vermeld op onze bestelbon voor de verkoop van nieuwe TOYOTA voertuigen. De hiernavolgende voorwaarden doen hieraan geen afbreuk.
 
Art. 3 - Verkoop van tweedehandsvoertuigen
De verkoop van tweedehandsvoertuigen wordt uitsluitend beheerst door de algemene verkoopsvoorwaarden die zijn vermeld op onze bestelbon voor de verkoop van tweedehands voertuigen. De hiernavolgende algemene voorwaarden doen hieraan geen afbreuk.
 
Art. 4 - Onderdelen
De onderdelen waarvan de vervanging noodzakelijk is wegens beschadiging of slijtage zullen beschouwd worden als achtergelaten door de klant en zullen niet worden teruggegeven aan de klant.
 
Art. 5 - Prijzen
De prijzen opgenomen in catalogi, prijslijsten e.d., worden enkel ten indicatieve titel opgegeven. Ze zijn steeds vermeld in EURO. Het werkloon wordt aangerekend per uur, volgens tarief aangeplakt in onze werkhuizen. Bepaalde herstellingen worden echter gefactureerd volgens tarief gebaseerd op forfaitaire herstellingstijden. De aangerekende prijs voor de onderdelen is gebaseerd op de prijs die in voege is op het ogenblik van de facturatie.
 
Art. 6 - Betaling
Alle facturen zijn contant betaalbaar. Wij behouden ons het recht voor om de betaling aan te rekenen op de facturen naar onze keuze. Elk bedrag dat op de vervaldatum niet betaald is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot betaling van moratoire intresten aan de wettelijke intrestvoet. Tevens zal de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van onze buitengerechtelijke inningskosten verschuldigd zijn die gelijk is aan 10% van de niet betaalde som, met een minimum van 125 EUR. Zolang de factuur niet voldaan is, kunnen wij zonder voorafgaande aanmaning een retentierecht uit oefenen op het voertuig. Aangezien wij geen rechtsverband hebben met de verzekeringsmaatschappijen is ingeval van het uitvoeren van herstellingen ten gevolge van een ongeval gedekt door een verzekering, de klant uitsluitend verantwoordelijk voor de betaling van de uitgevoerde werken.
 
Art. 7 - Eigendomsvoorbehoud
Onverminderd de overgang van het risico op de klant, blijven de door ons geleverde goederen onze, exclusieve eigendom tot op het ogenblik waarop de klant alle verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de overeenkomst en onderhavige algemene voorwaarden, waaronder in het bijzonder de effectieve betaling van de geleverde goederen, zal hebben vervuld.
 
Art. 8 - Afhaling
De levering is ondergeschikt aan de integrale betaling van de factuur. De klant moet zijn voertuig binnen de 48 uur, te rekenen vanaf het ogenblik dat hem het einde van de werken werd meegedeeld, afhalen. Ingeval van niet afhaling van het voertuig op het einde van deze termijn, is de klant behalve indien hij bewijst dat het niet in bezit nemen van het voertuig het gevolg is van overmacht, per dag tot de afhaling van het voertuig en betaling van de factuur, garagekosten verschuldigd, berekend overeenkomstig het van kracht zijnde tarief dat normaal verschuldigd is voor het huren van een standplaats.
 
Art. 9 - Waarborg
Wettelijke waarborg:
Overeenkomstig de art. 1649bis tot 1649octies van het B.W. (Burgerlijk Wetboek) is de verkoper jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van nieuwe goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Deze bepaling is uitsluitend van toepassing wanneer de klant een consument is in de zin van de Wet van 14 juli 1991 m.b.t. de eerlijke handelspraktijken of in de zin van art. 1649bis, § 2 1) van het B.W. Na het verstrijken van deze termijn van 2 jaar of indien de klant geen consument is zoals hierboven gedefinieerd, zijn de bepalingen van art. 1641 tot 1649 van het B.W. m.b.t. de vrijwaring voor verborgen gebreken van toepassing.
Conventionele waarborg:
Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke waarborg, zal de klant genieten van de conventionele waarborg. Deze waarborg is beperkt tot het vervangen of herstellen, door een erkende Toyota Verdeler/Hersteller, van het oorspronkelijk nieuwe stuk waarvan de fabricage als foutief erkend werd door de constructeur/leverancier, met uitsluiting van alle verdere directe en indirecte schade.
Art. 10 - Klachten
Alle klachten m.b.t. de geleverde goederen dienen schriftelijk op het vervoerdocument of bij levering vermeld te worden. Alle klachten m.b.t. de gepresteerde diensten moeten uiterlijk, op straffe van verval en niet-ontvankelijkheid, per aangetekende brief binnen 2 maanden na afhaling van het voertuig gemeld worden.
Art. 11 - Aansprakelijkheid
Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor voorwerpen die in de auto achtergelaten werden. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de toebehoren vastgemaakt aan het voertuig en voor de voorwerpen die - na inventaris - aan onze magazijnen werden toevertrouwd: de hoeveelheid benzine wordt genoteerd bij de ontvangst van het voertuig. We zijn in geen geval aansprakelijk indien het voertuig in een gevaarlijke toestand verkeert en bepaalde herstellingen noodzakelijk zijn en de klant weigert deze herstellingen te laten uitvoeren. De aflevering van het voertuig aan de klant gebeurt op het uitsluitend risico van de klant. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien het voertuig, omwille van een reden die geen verband houdt met de uitgevoerde herstelling, afgekeurd werd door een autokeuringsstation naar aanleiding van de speciale controle "na ongeval" overeenkomstig art. 23 sectie KB 15 maart 1968. Het demonteren van onderdelen buiten onze aanwezigheid ontlast ons van alle verantwoordelijkheid. Herstellingen, uitgevoerd buiten onze werkplaatsen vallen geenszins onder onze verantwoordelijkheid. In geen geval kan de klant een schadevergoeding eisen voor stilligschade, welke ook de reden ervan mogen zijn.
Art. 12 - Bescherming van Persoonsgegevens
De gegevens die u ons meedeelt worden gebruikt om u te informeren over onze producten en diensten. Zij worden opgenomen in ons gegevensbestand. Wij zijn wettelijk verplicht bepaalde van deze gegevens mede te delen aan VZW CarPass, ter bestrijding van kilometerfraude. Deze gegevens worden bovendien door ons medegedeeld aan Toyota Belgium NV, gevestigd te 1420 Braine l'Alleud, Avenue du Japon 51, en diens partners (Autoproducts NV, gevestigd te 1420 Braine l'Alleud, Avenue du Japon 51 en T.M.E. N.V., gevestigd te 1140 Brussel, Bourgetlaan 60) voor doeleinden van veiligheid, marktonderzoek en direct marketing van de producten en diensten van de Toyota Verdeler/Hersteller en/of diens partners. Krachtens de privacy-wet (van 8/12/92, zoals gewijzigd door de wet van 11/12/98)" heeft u ten aanzien van de verantwoordelijke (wij) het recht op inzage en correctie van uw gegevens. Bovendien heeft u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketingdoeleinden, door het volgende vakje aan te kruisen.
 
Art. 13 - Bevoegde rechtsmacht
Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Ingeval van geschil zijn volgende rechters, naar keuze van de eiser, bevoegd om kennis te nemen van de vordering:
  1. de rechter van de woonplaats van de verweerder of één van de verweerders
  2. de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of één ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd.
  3. de rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder heeft gesproken tot de verweerder in persoon, indien noch de verweerder, noch, in voorkomend geval, een van de verweerders een woonplaats heeft in België of in het buitenland. Voor toepassing van deze bepalingen zal niettegenstaande elke andere bepaling, de uitvoering van alle verbintenissen altijd worden geacht plaats te hebben in onze zetel.

TOYOTA - Jenaer Sint-Truiden NV

Duifhuisstraat 4370 - 3800 Sint-Truiden +32 (0)11 70 12 00 +32 (0)11 70 12 09

Bezoek ook onze Facebook pagina: